JM does not take responsibility for the translation

Selveier eller borettslag?

Når du skal kjøpe en bolig finnes det fire former for eierskap. Disse er: Selveier, borettslagsleiligheter/andelsleiligheter, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter

Vi tar for oss de to vanligste eierformene. Selveier og borettslagsleiligheter/andelsleiligheter. Selve hustypen sier ingenting om eierformen. Både leiligheter, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger og fritidsboliger kan ha eierformen selveier eller andel.

Selveier

Selveierboligen er den tradisjonelle måten å eie bolig på i Norge. Vanligvis kan du kjøpe, selge, leie ut eller belåne boligen fritt. Ditt eierskap dokumenteres ved at det utstedes et skjøte til deg. Skjøtet tinglyses i et offentlig register over fast eiendom i Norge, Grunnboken. Grunnboken føres av Statens kartverk og ligger på Hønefoss. Grunnboken angir hvem som er rettmessig eier av eiendommen  og hvor mye eiendommen er belånt med. Grunnboken gir også opplysninger om det er spesielle avtaler knyttet til eiendommen.

For boliger som inngår i et eierseksjonssameie brukes som oftest betegnelsen eierleilighet eller eierseksjon. Et eierseksjonssameie kjennetegnes ved at hver enkelt boenhet har et eget seksjonsnummer i tillegg til et felles gårdsnummer og bruksnummer for hele eierseksjonssameiet. Et eierseksjonssameie reguleres av eierseksjonsloven av 23. Mai 1997.

En selveiers råderett over boligen er mer eller mindre ubegrenset, så fremt han eller hun følger sameiets vedtekter. "Seksjonseieren har full rettslig råderett over sin seksjon. Det vil si at man for eksempel kan selge, pantsette og leie ut som man vil", skriver Huseiernes Landsforbund. De eneste begrensningene er det som er vedtektsfestet og som er godkjent av hele sameiet.

Enebolig

Med enebolig eier du generelt både huset og tomten huset står på. Du betaler alle utgifter selv. En del eiere av eneboliger går imidlertid sammen i velforeninger både for å redusere arbeidet for den enkelte, og for å spare kostnader (for eksempel til snømåking).

Enkelte eneboliger står på festet tomt. Dette betyr at man eier boligen, men leier tomten. Man betaler en årlig festeavgift til grunneieren for bruk av tomten. I grunnboken står det om tomten er festet.

Leiligheter

Med en eierleilighet eier du en andel av et bolighus med flere separate leiligheter, og en andel av tomten huset står på. Du blir medeier i et sameie og må betale fellesutgifter som kommunale utgifter, vaktmestertjenester, strøm, oppvarming og vedlikehold på fellesareal.

Fellesgjeld

Det er som regel lave felleskostnader og ingen fellesgjeld. Unntaket er selvsagt dersom det er tatt opp fellesgjeld for å gjøre vedlikehold.

Dokumentavgift

Når man kjøper en selveierbolig må man betale en dokumentavgift til staten på 2,5 % av kjøpesummen. Kjøper du en ny helt ny bolig, betales dokumentavgift av tomteverdien og ikke av hele kjøpesummen.

 

Borettslagsleiligheter

Borettslagsleilighet og andelsleilighet er det samme. Borettslagsboliger kan være leiligheter, rekkehus, tomannsboliger, eneboliger eller fritidsboliger.

Boligmassen eies av borettslaget og borettslagets eiendom har et eget grunnboksblad i Grunnboken. Du blir andelseier i borettslaget ved å kjøpe en andel med tilknyttet borettsinnskudd. Når du kjøper en borettslagsbolig får du på samme måte som når du kjøper en selveierbolig, en enerett til å bruke en nærmere spesifisert bolig. Når du kjøper en borettslagsbolig må du forholde deg til borettslagets vedtekter og husordensregler.

Beviset for at du eier en andel i et borettslag fremkommer ved at andelen er registrert på ditt navn i Borettsregisteret (Borettsregisteret føres av Statens kartverk og ligger i Ullensvang) Dette er et offentlig register hvor både hjemmel og pant blir notert. Et borettslag reguleres av borettslagsloven av 6. Juni 2003.

Andelen av fellesgjeld betjenes gjennom de månedlige felleskostnadene du betaler. Disse dekker også din andel av kostnadene til vaktmester, kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm i fellesrom, utvendig vedlikehold , forretningsførsel m.v.

Borettslaget har IN ordning

Individuell nedbetaling av fellesgjeld i borettslag er en ordning hvor hver enkelt andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn den oppsatte nedbetalingsplanen for borettslaget. Man kan også innfri hele andelen av fellesgjelden om det er ønskelig. Effekten vil være lavere månedlige felleskostnader.  

Organisering / finansiering

Boligene organiseres i et Borettslag tilknyttet et Boligbyggelag. Dette sikrer beboerne en profesjonell håndtering av løpende utgifter. Borettslaget finansieres ved låneopptak som blir borettslagets fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne/kjøperne.

Leilighetene i et borettslag er regulert etter det såkalt brukereierprinsippet, som innebærer at muligheten til fremleie er noe begrenset. Man må ha bodd der i minimum ett år før man kan leie ut, og da for tre år.

Dokumentavgift

Du betaler ikke dokumentavgift ved kjøp av en borettslagsbolig, men det kan påløpe noen mindre gebyrer for overføring av andel mv.

Forkjøpsrett

Ved salg kan det være en forkjøpsrett for eiere i borettslaget og/eller medlemmer i boligbyggelaget.